Ileya Omo Oodua 2020. 5 years of Glory


  • Ileya Omo Oodua Festival

  • Adura Oodua – Pray for Yoruba Unity

  • Olofin Day

  • Isomo Loruko – Naming eremony

  • Irawo Oodua

  • Official Launch of Irinkerindo